Zaštita prirodnog krajobraza Istre
Udruga Naša zemlja
E-mail adresa:
  • istra.nasazemlja@gmail.com
Anketa
Vaš stav o izgradnji TE Plomin 3 ?
Anketa
Referendum za TE Plomin 3 ?Anketa
Želite li Rockwool u svom dvorištu?


Blog
petak, svibanj 13, 2016
Poštovani,
otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=3217

Tema savjetovanja je:
Javno savjetovanje o Prijedlogu uredbe o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u Državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

Opis savjetovanja: Sukladno članku 19. stavku 5. i članku 27. stavku 3. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/2011 i 47/2014) dana je ovlast Vladi Republike Hrvatske da donese Uredbu kojom će se utvrditi lokacije mjernih postaja u državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka i definirati popis mjernih mjesta u mreži za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanje o kvaliteti zraka s Europskom komisijom. Prijedlog lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka dan je u Planu zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine, koji je usvojen na sjednici Vlade održanoj 14. studenoga 2013. godine (Narodne novine, broj 139/2013). Odredbe prijedloga ove Uredbe u skladu su s odredbama sljedećih direktiva Europske unije: - Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (SL L 152, 11.6.2008.), - Direktiva 2004/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. koja se odnosi na arsen, kadmij, živu, nikal i policikličke aromatske ugljikovodike u zraku (SL L 23, 26.1.2005.). Ovom se Uredbom utvrđuju lokacije postojećih i novih mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama na teritoriju Republike Hrvatske. Zone i aglomeracije utvrđene su Uredbom o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 1/2014). Također određuju se lokacije novih postaja u Državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka prema Protokolu uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi (EMEP). Uredbom se također utvrđuje i popis mjernih mjesta za praćenje koncentracija sumporovog dioksida, dušikovog dioksida i dušikovih oksida, lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), benzena, prizemnog ozona i prekursora ozona, arsena, kadmija, žive, nikla, benzo(a)pirena i drugih policikličkih aromatskih ugljikovodika u zraku koji će se koristiti u mreži za razmjenu podataka i izvješćivanja o kvaliteti zraka s Europskom komisijom. Uredbom se također propisuje utvrđivanje gradsko-pozadinskih mjernih mjesta za mjerenje koncentracija lebdećih čestica PM2,5 radi određivanja pokazatelja prosječne izloženosti (PPI) i ostvarenja ciljanog smanjenja izloženosti na nacionalnoj razini u odnosu na isti. Kriteriji za odabir lokacija u zonama i aglomeracijama, mjerila za određivanje minimalnog broja mjernih mjesta za praćenje onečišćujućih tvari u zraku (prometna, industrijska, gradska, gradska pozadinska, ruralna pozadinska) te posebna klasifikacija za lokacija za mjerenje prizemnog ozon (gradska, prigradska, ruralna i ruralna pozadinska) određena su Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (Narodne novine, broj 3/2013). Prijedlogom Uredbe ažurirat će se popis lokacija mjernih postaja državne mreže te utvrditi lokacije postojećih mjernih postaja dodavanjem postaja koje su izgrađene u razdoblju od 2014. do 2016. te utvrditi popis lokacija novih mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama te novih postaja u državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka prema Protokolu uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi (EMEP) koje se planiraju izgraditi u razdoblju do 31. prosinca 2019. koristeći sredstva strukturnih fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost & Kohezija“ za razdoblje 2014.-2020. Stupanjem na snagu Uredbe prestati će važiti Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (Narodne novine, br. 22/14).

Savjetovanje je otvoreno do: 12.6.2016.

Srdačan pozdrav,

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

nasazemlja @ 09:10 |Komentiraj | Komentari: 0